Условия за ползване


1. SALON.BG предоставя на своите ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните услуги: достъп до информация и бази данни през интернет и/или мобилни оператори, регистрация в каталог, безплатни обяви, и рекламни карета, наричани за краткост УСЛУГИТЕ SALON.BG предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ: УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. SALON.BG не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. При използване УСЛУГИТЕ на SALON.BG потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че SALON.BG не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до Интернет мрежата. SALON.BG само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на SALON.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

3.1 да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

3.2 да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, SALON.BG има право да закрие изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

4.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА SALON.BG Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на SALON.BG при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от SALON.БГ по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на SALON.BG Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от SALON.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата. SALON.BG изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. DIR.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на SALON.BG, след като извърши процеса на регистрация. За използване на системата за търговия през интернет и в някои други случаи на необходимост от най-високо равнище на сигурност и потвърждение на операции ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва Парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до него нямат достъп други лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно SALON.BG за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им). В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, SALON.BG ще генерира автоматично нови и изпрати за потвърждение нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ лична електронна поща през системата за регистрация. SALON.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това СЪДЪРЖАНИЕ.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да НЕ използва УСЛУГИТЕ на SALON.BG, за да:

7.1 формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини ;

7.2 причинява вреда на децата по какъвто и да е начин ;

7.3 се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на SALON.BG, лидер на форум, указател или хост, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

7.4 фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез УСЛУГИТЕ;

7.5 да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за не разгласяване) ;

7.6 да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост ("ПРАВА") на която и да е страна.

7.7 да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти ;

7.8 да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

7.9 да нарушава нормалната работа на другите ползватели на УСЛУГАТА, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

7.10 да пречи за предоставяне на УСЛУГИТЕ или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с УСЛУГАТА ;

7.11 да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

7.12 да преследва или по друг начин да безпокои друг ПОТРЕБИТЕЛ;

7.13 да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

8.ДРУГИ SALON.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване. SALON.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на SALON.BG, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. SALON.BG си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последният не бъде използван в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.
 
МОЯТ АКАУНТ